The Knowledge Uitzendorganisatie BV

1. Algemeen

De uitzendorganisatie is actief op het gebied van:
• Uitzenden, detacheren en payrolling
• Werving en selectie
• Outplacement
• Re-integratie

Voor re-integratie hebben wij een apart privacyregelement, dat vind je hier:

Ten behoeve van onze activiteiten verwerken wij de gegevens van onze kandidaten en opdrachtgevers. Dit privacyreglement stelt je op de hoogte van de soort gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er met je gegevens gebeurt en welke rechten met betrekking tot deze gegevens bestaan.

2. Welke gegevens?

Wij verwerken de gegevens die door kandidaten en/of door opdrachtgevers worden aangeleverd.
Van kandidaten verwerken we
-naam en adresgegevens
-contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
-het curriculum vitae (CV)
-kopieën van certificaten en diploma’s. ‘

Een kopie van het identiteitsbewijs wordt pas gevraagd als een kandidaat bij één van onze opdrachtgevers in dienst treedt. Ook worden gegevens verwerkt die bij het intakegesprek naar voren zijn gekomen en die van belang (kunnen) zijn voor de opdracht. De persoonsgegevens worden mogelijk aangevuld gedurende het traject.
Opdrachtgevers en klanten: alle gegevens ten behoeve van het vervullen van een opdracht voor een opdrachtgever, zoals facturatiegegevens, BTW-nummer, vacature en functieomschrijving.
Werknemers: naast de gegevens van de kandidaat komen in het dossier van de werknemer alle gegevens die nodig zijn om de arbeidsovereenkomst op correcte wijze op te stellen, waaronder een kopie van een identiteitsbewijs.

3. Reden

Wij verwerken gegevens voor de volgende doelen:
• het mogelijk maken van de bedrijfsactiviteiten van The Knowledge uitzendorganisatie B.V., zoals het vervullen van vragen van opdrachtgevers of kandidaten, het uitvoeren van gesloten overeenkomsten met kandidaten en/of opdrachtgevers, de administratieve afhandeling daarvan alsmede de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever, en het uitvoeren van behoorlijk personeelsbeleid;
• het voldoen aan wet- en regelgeving en het voldoen aan keurmerken en kwaliteitsnormen, in het kader van de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten (o.a. fiscale en sociaalverzekeringsrechtelijke wetgeving).
De door de kandidaat of opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor het doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van het traject. Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij het voorstellen van kandidaten bij The Knowledge Uitzendorganisatie B.V., haar inleners of derden met als doel werk voor de opdrachtgever te vinden.

4. Wat gebeurt er met verwerkte gegevens?

The Knowledge Uitzendorganisatie B.V., heeft bovenstaande gegevensverwerking conform de eisen van de wet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Deze vermelding is openbaar en is terug te vinden op de site van CPB (www.sbpweb.nl) onder meldingsnummer 1178579.
The Knowledge zal ten aanzien van bedrijfs- en persoonsgegevens van de opdrachtgever en de kandidaat discretie in acht nemen. De verstrekte gegevens over kandidaten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald.

5. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Gegevens van kandidaten worden wanneer kandidaten of opdrachtgevers hiertoe verzoeken verwijderd. Wanneer een werknemer loon van ons heeft ontvangen zijn wij verplicht deze gegevens te bewaren. Wanneer wij voor een opdrachtgever een opdracht hebben uitgevoerd geldt hetzelfde.

6. Wat zijn de rechten van de kandidaat/opdrachtgever met betrekking tot de gegevens?

Kandidaten en opdrachtgevers hebben de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van hun persoonsgegevens. Hiertoe kan de kandidaat/opdrachtgever telefonisch contact opnemen of een brief sturen naar de directeur van The Knowledge (Hoodkantoor), Postbus 5068, 5004 EB Tilburg.

MENU